Condicions generals de venda

OBJECTE

Aquestes condicions generals de venda estableixen les condicions aplicables a les vendes subscrites entre:

d’una banda, les persones físiques que vulguin efectuar una compra a través de la pàgina https://barodevel.com, d’ara endavant, el client,
i, de l’altra, l’empresa Baro d’Evel, que s’encarrega de l’explotació de la pàgina d’internet esmentada.

Baro d’Evel es reserva el dret de modificar aquestes CGV en qualsevol moment. Poden consultar-se a la pàgina web https://barodevel.com. Qualsevol modificació entrarà en vigor a partir del moment en què es posin en línia les CGV modificades. Abans de validar qualsevol comanda, es posen en coneixement del client i aquest les ha d’acceptar sense reserves.

PRODUCTES – EXISTÈNCIES

La informació que figura a les fitxes dels productes permet al client conèixer les característiques del producte abans de formular-ne la comanda. Així doncs, no s’acceptarà cap reclamació derivada d’una negligència en la comprovació de la informació.

Les existències s’indiquen en temps real a la pàgina web. No obstant això, pot passar que un producte que aparegui en existències en el moment de fer la comanda no ho estigui quan se’n prepari l’enviament. En aquest cas, Baro d’Evel es compromet a informar el client al més aviat possible i a proposar-li una solució satisfactòria per a totes dues parts (reemborsament o nota de crèdit).

PREU – PAGAMENT

Els preus indicats a la pàgina web inclouen tots els impostos, però no les despeses d’enviament. Baro d’Evel es reserva el dret de repercutir qualsevol canvi del tipus d’IVA en els preus indicats a la pàgina web i de modificar-ne els preus en qualsevol moment. No obstant això, només es podrà exigir al client el preu indicat en el moment de fer la comanda.

Durant la validació cal abonar l’import íntegre de la comanda. El pagament es durà a terme mitjançant targeta de crèdit segura a través del mòdul de pagament de l’empresa col·laboradora Stripe. La comanda només quedarà validada un cop se certifiqui el cobrament del pagament. Si un pagament no es valida, la comanda serà anul·lada i Baro d’Evel n’informarà el client.

Baro d’Evel es reserva el dret de rebutjar una comanda d’un client que no hagi liquidat íntegrament una comanda anterior o amb el qual no s’hagi resolt una disputa relativa a un pagament. Baro d’Evel no es fa responsable de l’ús fraudulent de qualsevol mitjà de pagament.

LLIURAMENT

Els lliuraments s’efectuaran a l’adreça indicada al formulari de la comanda. La informació facilitada a Baro d’Evel en el moment de tramitar la comanda és responsabilitat del client. Un cop validada la comanda, aquesta informació no es pot modificar. En cas d’error en les dades del destinatari, Baro d’Evel no es fa responsable de la impossibilitat de lliurar els articles sol·licitats.

La comanda s’enviarà en un termini de 2 dies laborables a partir del primer dia laborable posterior a la data de la comanda.

Els riscos són assumits pel client des del moment en què els productes surten de les instal·lacions de Baro d’Evel. En cas que es produeixin desperfectes durant el transport, haurà de presentar-se una reclamació justificada al transportista en un termini de tres dies a comptar des del lliurament.

RETRACTACIÓ

Tots els clients particulars (persones físiques) gaudeixen d’un termini de retractació de catorze (14) dies a partir de la data de recepció de la comanda. Independentment del motiu del desistiment, caldrà notificar-ho a Baro d’Evel dins del termini indicat per correu electrònic o postal, indicant que s’acull al seu dret de retractació. A continuació, s’hauran de retornar els productes al més aviat possible i, com a màxim, en el període dels catorze (14) dies posteriors a la comunicació de la decisió de desistir de la compra. Els productes hauran de ser enviats en perfecte estat, en el seu embalatge original i en condicions que permetin a Baro d’Evel tornar a posar-los a la venda a l’adreça següent:

Baro d’Evel
La Grainerie
61 Rue Saint-Jean
31130 Balmar
França

Cal especificar que les despeses i els riscos associats a la devolució corren a càrrec seu. No tindrà dret a cap reemborsament per part de Baro d’Evel. Li recomanem que conservi tots els justificants d’aquesta devolució. Una vegada s’hagin rebut els productes, se li reemborsarà l’import total abonat, incloses les despeses d’enviament inicials.

RESPONSABILITATS

Baro d’Evel es compromet a posar tota la cura habitual en la professió per satisfer els seus clients. Malgrat tot, Baro d’Evel no podrà ser considerat responsable de l’incompliment del contracte subscrit a conseqüència d’un fet fortuït o d’un cas de força major, com ara catàstrofes naturals, incendis, inundacions, deficiències o avaries dels equips, dels mitjans de transport, de la comunicació o arran de l’actuació del client, entre altres.

Baro d’Evel no es fa responsable de cap retard causat per un proveïdor. En qualsevol cas, la responsabilitat de Baro d’Evel queda limitada a l’import de la comanda.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la pàgina web de Baro d’Evel són, i continuen sent, de la seva propietat intel·lectual en exclusiva. Ningú no està autoritzat a reproduir, explotar, retransmetre o fer servir sota cap concepte, ni que sigui parcialment, cap contingut de la pàgina, ja es tracti de programari, elements visuals o sonors.

SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

Aquestes condicions de venda en línia es regeixen per la legislació francesa. En cas de litigi, la jurisdicció recaurà en els tribunals competents.